جواب علوم تجربی چهارم صفحه 89 بدن من (2)

فعالیت صفحه 89

نام دانش آموز تعداد نبض در یک دقیقه تعداد دم و بازدم در یک دقیقه
قبل از دویدن بعد از دویدن قبل ازدویدن بعد از دویدن
75 95 75 95
  • تعداد دم و بازدم قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟ افزایش می یابد.
  • تعداد نبض قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟ افزایش می یابد.
  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟با فعالیت و ورزش کردن نیاز ما به هوای پاک بیشتر و در نتیجه تعداد دم و بازدم و تعداد نبض ما افزایش می یابد.

 

فکرکنید صفحه 89

  • چرا تعداد نبض پس از فعالیت های بدنی تغییر می کند؟ زیرا سلول های بدن اکسیژن زیادی هنگام فعالیت استفاده می کنند و سرعت رساندن اکسیژن به سلول ها باید افزایش یابد تا میزان بیشتری اکسیژن به سلول ها می رسد.
  • آیا قلب شما هنگام استراحت و خواب ضربان دارد؟ بله قطعا زیرا حتی در هنگام خواب هم سلول های ما مثل سلول های قلب  نیاز به اکسیژن دارند پس باید نبض داشته باشیم تا به سلول ها اکسیژن برساند.
دکمه بازگشت به بالا