جواب علوم تجربی چهارم صفحه 88 بدن من (2)

گفت و گو صفحه88

چرا پزشک تعداد نبض بیمار را اندازه گیری می کند؟

زیرا نبض انسان نشان دهنده این است که آیا سیستم گردش خون انسان و قلب او درست و صحیح کار می کند یا نه. در واقع یکی از رایج ترین و صحیح ترین روش های پی بردن به سلامت قلب اندازه گیری تعداد نبض بیمار است.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 5 مخلوط و جداسازی مواد

خود رابیازمایید صفحه 5 حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید. …