جواب علوم تجربی چهارم صفحه 85 بدن من (2)

فعالیت صفحه 85

6-هریک از افراد گروه این فعّالیت را جداگانه انجام دهد و نتیجه را در جدول بنویسید.(برعهده دانش آموز)

  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

مقدار تنفس افراد فرق دارد و مقدار هوای متفاوتی در شش ها جا می دهند.

 

گفت و گو صفحه 85

درباره ی جمله ی زیر در گروه گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

«کسانی که حباب های بزرگ تری ساخته اند ، جثّه شان بزرگ تر است.»

اگر کسی جثه بزرگتری داشته باشد ممکن است حباب بزرگتری هم درست کند ولی این صد درصد درست نیست. ولی قطعا هر کس شش بزرگتری داشته باشد ، هوای بیشتری را جا می دهد و در نتیجه  حباب بزرگتری درست می کند.

دکمه بازگشت به بالا