آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 81 بدن ما(1)

گفت و گو صفحه 81

برای گوارش غذا کدام بخش های بدن باید فعالیت کنند؟

برای گوارش عملاً اندام های گوارشی باید فعالیت کند مثل : دهان ، دندان ، مری، معده، روده باریک ، روده بزرگ .

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …