جواب علوم تجربی چهارم صفحه 8 مخلوط ها در زندگی

فکر کنید (صفحه 8)

  • در هر یک از شکل های صفحه ی قبل، چه موادی با هم مخلوط شده اند؟
  • جدول زیر را پر کنید.
انواع مخلوط
جامد در جامد جامد در مایع مایع در مایع
میوه های خشک شربت خاکشیر آب و روغن
تیله ها
آجیل

فعالیت (صفحه 8)

مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسید

شماره ی لیوان نام موادّ موجود در لیوان شفاف است یا شفاف نیست مواد درون لیوان ته نشین می شوند یا نمی شوند
1 قند شفاف است ته نشین نمی شود
2 روغن شفاف نیست ته نشین می شود
3 گچ(آرد) شفاف نیست ته نشین می شود

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ موادی شفاف هستند مانند قند ته نشین می شوند و موادی که شفاف نیستند مانند روغن و گچ ته نشین نمی شوند.

دکمه بازگشت به بالا