جواب علوم تجربی چهارم صفحه 75 آسمان در شب

فعالیت صفحه 75

به مدت 2 هفته از اول یک ماه قمری ، هرشب ماه را در آسمان مشاهده کنید و شکل آن را در جدول زیر رسم کنید.

(شب1) (شب 2) (شب3) (شب4) (شب5) (شب6) (شب7)
(شب1) (شب2) (شب3) (شب4) (شب5) (شب6) (شب7)
دکمه بازگشت به بالا