جواب علوم تجربی چهارم صفحه 74 آسمان در شب

فکرکنید صفحه 74

سال کدام سیاره ی منظومه ی خورشیدی از بقیه طولانی تر است ؟چرا؟

سیاره نپتون زیرا دورترین فاصله از خورشید را دارد که یک سال در آن برابر 164.8 سال زمینی یعنی 60182  روز می باشد.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 5 مخلوط و جداسازی مواد

خود رابیازمایید صفحه 5 حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید. …