آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 73 آسمان در شب

فعالیت صفحه 73

6-هریک از دانش آموان با صدای سوت معلّم ، برخلاف عقربه های ساعت به دور خورشید بچرخد.

  • چرا در منظومه ی خورشیدی سیاره ها به هم برخورد نمی کنند؟

زیرا هر یک در مداری مشخص حرکت می کنند و به نظم قرار گرفته اند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …