جواب علوم تجربی چهارم صفحه 72 آسمان در شب

فکر کنید صفحه 72

  • سیاره چه تفاوتی با ستاره دارد؟

ستاره ها از خود نور پخش می کنند ولی سیاره ها نوری پخش نمی کنند و در یک مدار مشخص به دور خود می چرخند.

  • سیاره ی ناهید گرم تر است یا مشتری ؟به چه دلیل؟

سیاره ناهید، زیرا به خورشید نزدیک تر است.

  • چرا ناهید ، یک سیاره است؟   

 به دلیل این که از خود نوری پخش نمی کند و در یک مدار مشخص می چرخد.                      

  • سیاره ی ناهید در آسمان پرنور دیده می شود؛ به چه دلیل؟   

زیرا نور خورشید که روی آن افتاده را بازتاب می کند.

 

گفت و گو کنید صفحه 72

درباره ی پرسش زیر در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

  • ستاره ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی توانیم آن ها را ببینیم؟

واقعیت این است که ستاره در روز در آسمان قرار دارند و در همان جای خود مانده اند اما دلیل این که ما آن هارا نمیبینیم این است که نور خورشید آنچنان زیاد است که دیده شدن تاره هاعملاً غیرممکن می شود. و روشنایی ستارگان در مقابل روشنایی خورشید ناچیز است بنابراین ما آن ها را نمیبینیم.

دکمه بازگشت به بالا