جواب علوم تجربی چهارم صفحه 65 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 65

3-میخ را به چندگیره فلزی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتفاقی می افتد؟ آن هارا جذب می کند.

4- پیش بینی کنید اگر تعداد دور های سیم پیچ هارا تغییر دهید،چه اتفاقی می افتد.

مقدار گیره های فلزی که جذب می کند بیشتر می شود.

دکمه بازگشت به بالا