آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 65 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 65

3-میخ را به چندگیره فلزی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتفاقی می افتد؟ آن هارا جذب می کند.

4- پیش بینی کنید اگر تعداد دور های سیم پیچ هارا تغییر دهید،چه اتفاقی می افتد.

مقدار گیره های فلزی که جذب می کند بیشتر می شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …