جواب علوم تجربی چهارم صفحه 64 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 64

7-آهنربای سوزنی را چندبار بچرخانید و صبر کنید تا از حرکت بایستد؛آیا در جهت قبلی قرار می گیرد؟ بله

  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ سوزن آهنربایی همیشه در جهت شمال و جنوب قرار می گیرد.

 

دکمه بازگشت به بالا