جواب علوم تجربی چهارم صفحه 63 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 63

شماره ی آهن ربا فاصله ای که گیره جذب آهن ربا می شود
1 3 سانتی متر
2 1 سانتی متر
3 2 سانتی متر
4 3 سانتی متر
  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ قدرت ربایش و جذب در همه آهنرباها یکسان نیست.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 63

3-این میخ را به گیره های فلزی کاغذ یا براده های آهن نزدیک کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

می بینیم که مقداری از آن ها را جذب می کنند.

 

دکمه بازگشت به بالا