جواب علوم تجربی چهارم صفحه 62 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 62

1- دو آهن ربای تیغه ای را مانند کل روی ماشین های اسباب بازی بچسبانید.

2-ماشین هارا مانند شکل از روبرو به هم نزدیک کنید ؛ چه اتفاقی می افتد؟ از هم دیگر فاصله می گیرند و دور می شوند.

2-یکی از ماشین هارا بر گردانید و دوباره آن ها را به هم نزدیک کنید؛چه اتفاقی می افتد؟ به همدیگر نزدیک می شوند.

  •  در کدام حالت ، ماشین ها با هم تصادف می کنند؟ حالت دوم
  • در کدام حالت، ماشین ها از هم دور می شوند؟ حالت اول
  • از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیرید؟ قطب ها همنام همدیگر را دفع میکنند و قطب های ناهمنام همدیگر را جذب می کنند.
دکمه بازگشت به بالا