آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 6 مخلوط ها در زندگی

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 2: مخلوط ها در زندگی


فعالیت (صفحه 6)

  • آیا احمد به همین روش می تواند شکر ها را از نخودچی ها جدا کند؟ بله
  • آیا پساز جدا شدن دانه های شکر از نخودچی ها، شکل آنها تغییر می کند؟ خیر

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …