جواب علوم تجربی چهارم صفحه 55 سنگ ها

فعالیت صفحه 55

3-به کمک یک بزرگ تر ، تعدادی از گلوله های خشک شده را گرما دهید.

  • پیش بینی کنید مدام گلوله ها درون آب ،شکل خود را حفظ می کنند.

گلوله هایی که گرمای بیشتری دیده اند.

  • برای بررسی پیش بینی خود آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.

برای این که ببینیم از بین گلوله هایی که گرما دیده اند و گلوله هایی که گرما ندیده اند کدامشان بیشتر شکلشان را در آب حفظ می کنند. از هردو گروه تعدادی را در آب می اندازیم و هرکدام دیرتر از شکل گلوله بودن بیرون آمد یعنی بیشتر شکل خود را حفظ کرده است.

بعد از انجام این آزمایش می فهمیم آن ها که گرمای بیشتری بهشان داده شده ، زمان بیشتری شکل خود را حفظ می کنند.

دکمه بازگشت به بالا