آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 54 سنگ ها

فعالیت صفحه 54

5-پیش بینی کنید که اگر ظرف را از روی شعله بردارید، چه اتفاقی می افتد.

مخلوط سفت خواهد شد.

6-کمی صبر کنید تا مخلوط سرد شود؛چه مشاهده می کنید؟آنچه را مشاهده کردید با پیش بینی خود مقایسه کنید.

طبق پیش بینی ترکیب سفت شد و به حالت جامد درآمد.

  • از این فعالیت چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟

ما می توانیم مواد را با گرما دادن ذوب و با گرفتن گرما از آن یعنی سرد کردن به حالت جامد در آوریم.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …