جواب علوم تجربی چهارم صفحه 50 سنگ ها

گفت و گو کنید صفحه 50

شکل زیر را مشاهده کنید. با توجّه به ان ، درباره ی پرسش زیر در گروه خود گفت و گو کنید.

  • اندازه سنگ ها در محل شماره (1) با محّل شماره ی (2) چه تفاوتی دارد؟

در محل شماره دو سنگ ها اندازه کوچکتری نسبت به محل شماره یک دارند.

  • شکل سنگ ها از محل شماره (1) تا محل شماره ی (2) چه تغییری کرده است ؟

شکل سنگ های شماره 2 صاف تر و منظم تر است.

  • اندازه و شکل سنگ های محلّ شماره (2) با سنگ های محلّ شماره ی (3) چه تفاوت هایی دارد؟

سنگ های شماره 3 ریزتر و صاف تر از سنگ های شماره دو هستند.

  • از این گفت و گو چه نتیجه ای می گیرید؟

سنگ ها به مرور و در مسیر حرکتشان با برخورد به زمین و سنگ های اطراف به دلیل اصطحکاک شکلشان تغییر کرده و ساییده می شوند.

دکمه بازگشت به بالا