جواب علوم تجربی چهارم صفحه 49 سنگ ها

« حل تمرین علوم چهارم | درس ششم : سنگ ها »

 

فعالیت صفحه 49

4- سکّه ای را روی هریک از سنگ ها بکشید چه چیزی مشاهده می کنید؟

رد آن بر یک سری از سنگ ها می ماند.

شماره ی سنگ رنگ صافی یا زبری اندازه ذره های تشکیل دهنده ی سنگ  سکّه روی سنگ خراش
ریز است درشت است ایجاد می کند ایجاد نمی کند
1 سفید زبر درشت می کند
2 یاسی صاف ریز نمی کند

 

 

دکمه بازگشت به بالا