آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 41 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 41

زمان(دقیقه) 0(شروع) 5 10 15
دمای آب لیوان(درجه ی سلسیوس) 0 5 10 15

5-دمای آب لیوان را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید.

دمای آب درون لیوان فلزی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟ افزایش یافته است.

با رسم یک پیکان روی شکل زیر مسیر انتقال گرما بین آب سرد و داغ را نشان دهید.اب سرد → آب داغ

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …