جواب علوم تجربی چهارم صفحه 41 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 41

زمان(دقیقه) 0(شروع) 5 10 15
دمای آب لیوان(درجه ی سلسیوس) 0 5 10 15

5-دمای آب لیوان را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید.

دمای آب درون لیوان فلزی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟ افزایش یافته است.

با رسم یک پیکان روی شکل زیر مسیر انتقال گرما بین آب سرد و داغ را نشان دهید.اب سرد → آب داغ

دکمه بازگشت به بالا