جواب علوم تجربی چهارم صفحه 4 زنگ علوم

پیش بینی کنید (صفحه 4)

در تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ لباس هایی با زنگ روشن _ زیرا لباس های تیره گرمای بیشتری از نور خورشید جذب می کنند.

وقتی لباس های خیسی را که جنس آنها یکسان است در آفتاب پهن می کنیم، پیش بینی کنید: لباس های سیاه زودتر خشک می شوند یا لباس های سفید؟ چرا؟ لباس های سیاه _ زیرا لباس های تیره گرمای بیشتری جذب می کنند.

دکمه بازگشت به بالا