آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 38 گرما و مادّه

«حل تمرین علوم تجربی درس چهارم :گرما و مادّه»

فعالیت صفحه 38

3-دو انگشت دست راست خود را درون لیوان آب گرم و دو انگشت دست چپتان را درون لیوان آب سرد قرار دهید و تا بیست بشمارید چه احساس می کنید؟

دو انگشت سمت راست من احساس گرما و دو انگشت سمت چپ من احساس سرما می کنند.

4-همان انگشت هارا درون لیوان آب نیم گرم(لیوان شماره 2) قرار دهید:چه احساسی دارید؟ یادداشت کنید.

انگشت هایی که در آب گرم قرار داشتند در آب نیم گرم احساس سرما و انگشت هایی که در آب سرد قرار داشتند در آب نیم گرم احساس گرما می کنند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …