آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 51 سنگ ها

فکرکنید صفحه 51

با توجه به شکل صفحه ی قبل هریک از سنگ های زیر در کدام قسمت رودخانه می بینید؟

الف-در قسمت شماره ی (1)

ب- در قسمت شماره ی (2)

پ-در قسمت شماره ی (3)

فعالیت صفحه ی 51

5- مشاهده های خود را یادداشت کنید.

مواد به صورت لایه لایه روی  هم انباشته می شوند.

  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

رسوبات سنگ و سنگریزه ها به صورت لایه لایه و موازی هم دیگر قرار می گیرند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …