جواب علوم تجربی چهارم صفحه 51 سنگ ها

فکرکنید صفحه 51

با توجه به شکل صفحه ی قبل هریک از سنگ های زیر در کدام قسمت رودخانه می بینید؟

الف-در قسمت شماره ی (1)

ب- در قسمت شماره ی (2)

پ-در قسمت شماره ی (3)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه ی 51

5- مشاهده های خود را یادداشت کنید.

مواد به صورت لایه لایه روی  هم انباشته می شوند.

  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

رسوبات سنگ و سنگریزه ها به صورت لایه لایه و موازی هم دیگر قرار می گیرند.

دکمه بازگشت به بالا