جواب علوم تجربی چهارم صفحه 31 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 31)

با آزمایش، درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می کنید بنویسید. در مدار موازی با باز کردن یک لامپ، لامپ دیگر همچنان روشن باقی می ماند و پرنور تر نیز می شود. در مدار متوالی با باز کردن یک لامپ، لامپ دیگر خاموش می شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 5 مخلوط و جداسازی مواد

خود رابیازمایید صفحه 5 حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید. …