آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 31 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 31)

با آزمایش، درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می کنید بنویسید. در مدار موازی با باز کردن یک لامپ، لامپ دیگر همچنان روشن باقی می ماند و پرنور تر نیز می شود. در مدار متوالی با باز کردن یک لامپ، لامپ دیگر خاموش می شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …