آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 30 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 30)

به چیزی که شما درست کردید تا لامپ روشن شود، یک مدار الکتریکی می گویند. در لامپ روشن این مدار، انرژی از چه شکلی به چه شکلهای دیگری تبدیل می شود؟ الکتریکی به نورانی و گرمایی تبدیل می شود.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …