جواب علوم تجربی چهارم صفحه 30 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 30)

به چیزی که شما درست کردید تا لامپ روشن شود، یک مدار الکتریکی می گویند. در لامپ روشن این مدار، انرژی از چه شکلی به چه شکلهای دیگری تبدیل می شود؟ الکتریکی به نورانی و گرمایی تبدیل می شود.

دکمه بازگشت به بالا