جواب علوم تجربی چهارم صفحه 3 درس 1: زنگ علوم

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 1: زنگ علوم


پیش بینی کنید (صفحه 3)

الف) اگر سيمها را به شكل مثلّث يا مستطيل بسازيم، پيش بينی کنيد که حبابها چه شكلی خواهند شد. به شكل کروی

ب) درستی پيش بينی خود را بررسی کنيد و نتيجه را به کلاس گزارش دهيد.
سيم را به هر حالتی که شکل می دهیم، حباب ها کروی هستند.

دکمه بازگشت به بالا