جواب علوم تجربی چهارم صفحه 29 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 29)

در گروه خود، نام دستگاه ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می کنند، را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید و آن را کامل کنید.

نام وسیله انرژی الکتزیکی به انرژی ………. تبدیل می شود.
تلویزیون نورانی
آسانسور حرکتی
لامپ نورانی
مانیتور کامپیوتر نورانی
اتو گرمایی
پنکه صوتی
دکمه بازگشت به بالا