آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 29 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 29)

در گروه خود، نام دستگاه ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می کنند، را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید و آن را کامل کنید.

نام وسیله انرژی الکتزیکی به انرژی ………. تبدیل می شود.
تلویزیون نورانی
آسانسور حرکتی
لامپ نورانی
مانیتور کامپیوتر نورانی
اتو گرمایی
پنکه صوتی

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …