آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 28 انرژی الکتریکی

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 4: انرژی الکتریکی


گفت و گو (صفحه 28)

اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود، با چه مشکلاتی رو به رو می شوید؟ در این باره در گروه خود گفت و گو کنید. در تابستان کولر های آبی هم گازی با برق کار می کنند بنابراین درصورت قطعی برق گرما اذیتمان می کند. تلفن، کامپیوتر و بقیه لوازم الکترونیکی کار نمی کنند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …