آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 24 انرژی نیاز هر روز ما

فعالیت (صفحه 24)

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل می شود زیرا دانه ها حرکت می کنند.


فکر کنید (صفحه 24)

صدای هواپیما، شیشه ی پنجره ها را میلرزاند. دراین حالت، انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی تبدیل میشود؟ انرژی حرکتی


نام وسیله شکلی از انرژی که به ما می دهد
اتو گرمایی
پنکه حرکتی
توستر نان گرمایی
مایکروویو گرمایی
کولر سرمایشی
شوفاژ گرمایی
لامپ نورانی
mp3 player صوتی

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …