آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 22 انرژی نیاز هر روز ما

فکر کنید (صفحه 22)

در خودروها، بنزین مصرف می شود وانرژی گرمایی تولید می کند. این انرژی گرمایی به کدام شکل از انرژی تبدیل می شود؟ انرژی حرکتی در چرخ ها


گفت و گو (صفحه 22)

درباره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزی به دست می آید؟ انرژی حاصل از سوختن سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز و انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی
در کدام کارهای دیگر، از انرژی گرمایی استفاده می شود؟ اتو، توستر نان، اجاق گاز برقی، کتری، مایکروویو، چسب حرارتی و …


فعالیت (صفحه 22)

در این فعالیت، انرژی حرکتی به کدام شکل از انرژی تبدیل می شود؟ انرژی گرمایی

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …