جواب علوم تجربی چهارم صفحه 60 آهن ربا در زندگی

حل تمرین علوم چهارم | درس هفتم: آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 60 

2-مشاهده های خود را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

نام وسیله فلزّی جذب آهن ربا می شود جذب آهن ربا نمی شود
میخ آهنی
سیم مسی

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ فقط مواد آهنی به آهنربا جذب می شوند.

دکمه بازگشت به بالا