جواب علوم تجربی چهارم صفحه 18 انرژی نیاز هر روز ما

فعالیت (صفحه 18)

فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد؛ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟ با فوت کردن

چه راه های دیگری برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟ می توانیم از انرژی کولر، پنکه یا انرژی باد استفاده کنیم یا با دویدن فرفره را به چرخش در بیاوریم.

دکمه بازگشت به بالا