آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 16 انرژی نیاز هر روز ما

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان| درس 3: انرژی نیاز هر روز ما


گفت و گو (صفحه 16)

درباره ی هر یک از پرسش های زیر در کلاس گفت وگو کنید.
بچه ها در مسابقه ی دو، به انرژی نیاز دارند؛ آنها این انرژی را از چه چیزی به دست می آورند؟ ازخوردن غذا، میوه و نور خورشید.
آیا وقتی خیلی خسته یا گرسنه اید می توانید در مسابقه ی دو برنده شوید؟ چرا؟ خیر زیرا بدن انرژی کافی ندارد.
درباره ی انرژی چه مطالبی شنیده اید؟

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …