آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 13 مخلوط ها در زندگی

گفت و گو (صفحه 13)

ما هر روز مواد مختلفی را از هم جدا میکنیم. دربارهی تصویرهای زیر گفت وگو کنید.


جمع آوری اطلاعات (صفحه 13)

نمک خوراکی را چگونه تهیه میکنند؟

در این باره  اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

نمک خوراکی را می توان از دو منبع تهیه کرد؛ (۱) سنگ نمک و (۲) آب های شور یا آب نمک

(۱) سنگ نمک: مهندسان معدن سنگ نمک را از معدن استخراج می کنند سپس نمک خوراکی را از آن بدست می آورند.

(۲) آب های شور یا آب نمک: محلول آب نمک را می توان با عبور دادن از صافی یا تبخیر جدا کرد.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …