آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 12 مخلوط ها در زندگی

فکر کنید (صفحه 12)

برای تهیه ی سریع یک لیوان شیرعسل خنک چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟

عسل را در شیر داغ میریزیم آن را برای بهتر مخلوط شدن هم می زنیم سپس در یخچال سردش می کنیم.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …