جواب علوم تجربی چهارم صفحه 118 زیستگاه

گفت و گو صفحه 118

آیا ماهی،ببر و عقاب می توانند در هرجایی زندگی کنند ؟ به چه دلیل؟

خیر به عنوان مثال ماهی نمی تواند در خشکی زندگی کندو طبیعتاً می میرد. زیرا هر جانوری برای شرایط محیط خاصی به وجود آمده و در شرایط خاصی می تواند زندگی کند و باید شرایط لازم برای زندگی برایشان فراهم باشد.

آیا جانوران محل زندگی شما می توانند در جاهای خیلی گرم یا خیلی سرد زندگی کنند؟به چه دلیل؟

خیر چون محیط ما نه زیاد سرد و نه زیاد گرم است و هر موجودی برای شرایط خاصی آفریده شده و غیر از آن خطر مرگ برایش وجود دارد.

 

فکر کنید صفحه 118

آیا به نظر شما بوستان یا باغچه یک زیستگاه است؟دلیل بیاورید.

بله چون از موجودات زنده مثل : کرم ، پرنده ، گربه و… و از موجودات غیر زنده مثل : نیمکت ، چراغ ، سنگ و … تشکیل شده است.

 

گفت و گو صفحه 118

درباره ی نقش انسان در حفظ یا تخریب زیستگاه ها در هریک از تصویر های زیر در گروه خود گفت و گو کنید.

انسان با استفاده ناسالم ، آشغال ریختن ، استفاده بیش از حد برای کشاورزی و … ، آلوده کردن طبیعت و رودها و رودخانه ها به خاطر کارخانه ها ، کندن درختان و آتش زدن آن ها و … می تواند در تخریب این ها نقش جدی  داشته باشد.

ولی بر عکس با استفاده درست و صحیح ، ریختن آشغال ها در کیسه زباله ،آّبیاری و … میتواند در حفظ طبیعت نقش بسیار موثری داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا