جواب علوم تجربی چهارم صفحه 116 زیستگاه

فکرکنید صفحه 116

1-در شبکه ی غذایی بالا چند زنجیره ی غذایی وجود دارد؟ 5 عدد

2-موش در چند زنجیره ی غذایی دیده می شود و غذای چه جانورانی است؟ در سه عدد و غذای شاهین و جغد و مار

3-اگر در این شبکه ی غذایی همه یموش ها از بین بروند،آیا همه ی شاهین ها هم از بین میروند؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

خیر زیرا شاهین ها می توانند از خرگوش و عقاب تغذیه کنند که عقاب ها در صورت نبود موش می توانند از قورباغه ها تغذیه کنند.

 

فعالیت صفحه 116

پیش بینی کنید چه اتفاقی برای کرم ها می افتد؟ کرم خاکی ها بیرون می آیند
چه مشاهده می کنید؟ کرم خاکی ها بیرون می آیند زیرا نمیتوانند در خاک تنفس کنند و شرایطشان تغییر کرده است.

دکمه بازگشت به بالا