جواب علوم تجربی چهارم صفحه 114 زیستگاه

ادامه در صفحه 114

آیا در این جدول،جانوری وجود دارد که هم از گوشت و هم از گیاه تغذیه کند؟ خیر!

نام جانور غذا
گنجشک کرم خاکی، دانه ی گیاه و حشرات
ملخ برگ گیاه
گربه موش و پرندگان
زنبور شهد گل
مگس زباله ها

حتما ببینید

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 112 سفرغذا

فعالیت صفحه 112 لولهٔ گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. …