جواب علوم تجربی چهارم صفحه 114 زیستگاه

ادامه در صفحه 114

آیا در این جدول،جانوری وجود دارد که هم از گوشت و هم از گیاه تغذیه کند؟ خیر!

نام جانور غذا
گنجشک کرم خاکی، دانه ی گیاه و حشرات
ملخ برگ گیاه
گربه موش و پرندگان
زنبور شهد گل
مگس زباله ها
دکمه بازگشت به بالا