آخرین خبرها

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 11 مخلوط ها در زندگی

فعالیت (صفحه 11)

نوع آب داغ نیم گرم سرد
مدت زمان لازم برای حل شدن (ثانیه) 10 20 30
  • شکر در کدام آب سریع تر حل می شود؟ در آب داغ
  • از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ هر چه آب گرم تر باشد مواد زود تر در آن حل می شوند.

 

فعالیت (صفحه 11)

  • کدام ماده در این مخلوط دیده نمی شود؟ نمک
  • کدام  ماده را با روش صاف کردن جدا کردید؟ ماسه
روش های جدا کردن نتیجه
ماده یا مواد جدا شده ماده یا مواد باقی مانده
صاف کردن ماسه نمک
تبخیر نمک

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …