جواب علوم تجربی چهارم صفحه 108 گوناگونی گیاهان

گفت و گو  صفحه 108 

شکل های زیر مراحل رشد میوه ی انار را از گل تا میوه نشان می دهد. درباره ی ترتیب مراحل رشد این میوه ، گفت و گو کنید و این مراحل را شماره گذاری کنید.

 

شش تصویر از رشد میوه انار

دکمه بازگشت به بالا