جواب علوم تجربی چهارم صفحه 107 گوناگونی گیاهان

فکر کنید صفحه 107

زنبور عسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند؟

وقتی زنبور ها برای جمع کردن شهد گل ها روی آن می نشینند گرده های زرد رنگی که گل تولید می کند به بدن زنبور چسبیده و زنبور با پرواز کردن و نشستن روی گل های دیگر گرده را با خود حمل می کند و در نتیجه از گلی به گل دیگر می برد و  در نتیجه به فرآیند گرده افشانی کمک می کند.

دکمه بازگشت به بالا