جواب علوم تجربی چهارم صفحه 105 گوناگونی گیاهان

«حل تمرین علوم چهارم| درس دوازدهم:گوناگونی گیاهان»

فعالیت صفحه 105

 

ویژگی های گیاه / نام گیاه سوسن کدو
ریشه ی راست  دارد
ریشه ی افشان دارد
برگ دراز و باریک دارد
برگ پهن دارد
تعداد گلبرگ ها 3 یا 6 دارد
تعداد گلبرگ ها 4 یا 5 دارد
دانه ی یک قسمتی دارد
دانه ی دو قسمتی دارد

 

دکمه بازگشت به بالا