جواب علوم تجربی پنجم صفحه 98 بکارید و بخورید!

فکرکنید صفحه 98

در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه حل هایی
پیشنهاد می کنید؟

  • جایی که خاک آن رُسِ زیادی دارد.

جایی که خاک رس زیاد دارد طبیعتاً آب زیادی در خاک نگه می دارد.پس باید گیاهانی را در آن مکان بکاریم که برای رشد آب زیادی نیاز دارندو در محیط های مرطوب رشد خوبی دارند.

همچنین می توان با تغییر خاک و اضافه کردن خاک هایی با دانه های درشت مثل ماسه به آن ، از میزان جذب آب در آن جلوگیری کرد.

  • جایی که خاک آن نسبتاً شور است.

کاشت گیاهان شورپسند در آن مکان ها مثل کاج و یا با استفاده از مواد شیمیایی شوری خاک را تا حدودی کم کرد.

  • جایی که بارندگی کم است.

آبیاری مرتب توسط کشاورز، کاشت گیاهانی که آب کمی برای رشد می خواهند و یا استفاده از خاکی با خاک رس بالا تا آب را در خود نگه دارد.

دکمه بازگشت به بالا