جواب علوم تجربی پنجم صفحه 97 بکارید و بخورید!

کاوشگری صفحه 97
نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟
اگر به گیاه نور نتابد، برگ های آن زرد می شوند و پس از مدّتی از بین می روند. برای
اینکه بررسی کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.

دو گیاه تهیه می کنیم یکی از آن ها را روبه روی نور قرار می دهیم و دیگری را در سایه.

بعد از مدتی مشاهده می کنیم گیاهی که در سایه قرار دارد زرد و پژمرده شده است.

 

فعالیت صفحه 97

3- مشاهده های خود را به مدّت چند روز یادداشت کنید.

گیاهی که در ظرف در بسته قرار داشته خشک و پژمرده شده است ولی گیاه دیگر که درب آن باز بوده بسیار شاداب است.
از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

گیاهان برای رشد کردن به هوا نیاز دارند.

دکمه بازگشت به بالا