جواب علوم تجربی پنجم صفحه 96 بکارید و بخورید!

فکرکنید صفحه 96

برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب تر است؟

خب طبیعتاً در مناطقی که باران کمی می آید باید خاکی وجود داشته باشد که می تواند آب را در خود نگه دارد. بنابراین خاکی که خاک رس بیشنری دارد برای این مناطق بهتر است.

دکمه بازگشت به بالا