آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 95 بکارید و بخورید!

کاوشگری صفحه 95

روز / شماره ی گلدان میانگین طول ساقه به سانتی متر
1

(رس)

2

(ماسه)

3

(خاک باغچه)

1 0 0 0
2 1 1 1
3 2 1 3
4 3 1 3
5 3 2 4
6 4 2 6
7 5 2.5 7
8 6 3 7
9 6 3 8
10 7 3.5 11

8- با استفاده از عددهای جدول، در روز دهم نموداری رسم کنید.

 

  • نتیجه گیری خود را از این فعّالیت در یک یا دو جمله بنویسید.

گیاه برای صحیح رشد کردن نیاز به خاکی دارد که همه ی مواد مورد نیازش را داشته باشد. خاک باغچه حاوی مخلوطی از خاک رس ، ماسه و … است که بهترین تامین کننده گیاه است.

  • از این کاوشگری، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

(برعهده دانش آموز)

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …