آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 94 بکارید و بخورید!

جمع آوی اطلاعات صفحه 94

در یک فعّالیت گروهی، درباره ی اینکه چه گیاهانی می توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، اطّلاعات جمع آوری کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

گیاهان شور پسند گیاهانی هستند که در دریا و یا محیط های شور رشد شگفت انگیزی دارند.

این گیاه به دلیل حجم بالای آب های دریایی و همچنین بیابان ها ، گزینه ی خوبی برای استفاده از نمک و کاهش این مقدار آب شور هستند.

گیاهانی مثل حرا،سالیکورینا ، اسفناج و یا انواع کاج ها (ایلان، گل ابریشم، زبان گنجشک، توت، صنوبر، سپیدار، اقاقیا، سنجد) از این گونه گیاهان هستند.

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت انسان ، میزان آب و خاک مطلوب به مرور کاهش می یابد. در نتیجه باید از این اتفاق جلوگیری کنیم که یکی از راه حل های آن استفاده از گیاهان شور پسند و افزایش کشت آن هاست.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …