جواب علوم تجربی پنجم صفحه 92 بکارید و بخورید!

حل تمرین علوم پنجم|درس یازدهم:بکارید و بخورید!

 

کاوشگری صفحه 92

تصویر سه گلدان شامل: آب مقطر، آب معمولی، آب شور

 

 

 

قسمت اول

روز / شماره ی گلدان 1

(با آبیاری)

2

(بدون آبیاری)

اوّل گیاه سالم و شاداب است. گیاه سالم و شاداب است.
سوم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها کمی بی حال شده اند.
پنجم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها کمی پژمرده شده اند.
هفتم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها به شدت پژمرده شده اند.
نهم گیاه سالم و شاداب است. برگ کمی زرد شده اند.
یازدهم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها مقداری خشک شده اند.
سیزدهم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها کاملاً زرد و خشک شده اند.
  • از مشاهده های خود نتیجه گیری کنید.

با آبیاری گل ها سالم و سرحال و شاداب می مانند و در صورت ابیاری نکردن مرتب از بین می روند.

قسمت دوم

روز / شماره گلدان میانگین طول ساقه در هرگلدان به سانتی متر
1

(آب مقطّر)

2

(آب معمولی)

3

(آب شور)

اوّل 1 1 1
سوم 1 2 1
پنجم 2 4 1
هفتم 3 6 2
نهم 4 7 2
یازدهم 6 10 3
سیزدهم 7 12 4

میانگین 1: حدوداً 3

میانگین 2: حدوداً 6

میانگین3:حدوداً 2

5- برای مقایسه ی رشد گیاه عدس در سه گلدان، نتایج به دست آمده در جدول را به صورت نمودار ستونی رسم کنید.

 

رشد عدس در کدام گلدان:

بیشتر از بقیه است؟  رشد گلدان دوم
کمتر از بقیه است؟ رشد گلدان سوم

دکمه بازگشت به بالا