آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 88 خاک با ارزش

فکرکنید صفحه ی 88

با چه روش هایی می توانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟

  • کاشت گیاهان و ایجاد یا بیشتر کردن پوشش های گیاهی
  • کاهش استفاده از کود شیمیایی و بهره گیری از کود های طبیعی نظیر کود های حیوانی
  • کنترل شخم زدن در مزارع
  • مدیریت منابع آب و خاک

و…

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 88

در مورد تصویرهای زیر و نقش آنها در فرسایش خاک، اطلّاعات جمع آوری کنید و به
کلاس گزارش دهید.

ریشه ی گیاهان همانطور که دیدیم نقش زیادی در تشکیل خاک دارد. اما نقش مهم دیگر ریشه گیاهان سفت کردن و نگه داشتن خاک است.

شخم زدن : شخم زدن های ممتد باعث آسیب به بافت خاک و عبور راحت تر آب از آن می شود و هنگام آبیاری باعث جا به جایی خاک و کاهش استحکام آن می شود.

قطع درختان: با قطع درختان و کاهش پوشش گیاهی ، خاک فرسوده می شود و استحکام خود را از دست داده و با یک بارش ساده شسته شده و از بین می رود.

چرای دام: دام ها مثل گوسفندان با له کردن پوشش های گیاهی ، خوردن ریشه گیاهان و از بین بردن گونه های گیاهی باعث کاهش این جانداران شده و درنتیجه باعث فرسوده شدن و از بین رفتن خاک می شوند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …