آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 87 خاک با ارزش

گفت و گو صفحه 87

آب در کدام خاک بیشتر نفوذ می کند؟ ماسه
کدام خاک آب بیشتری در خود نگه می دارد؟ خاک رس
کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟ خاک باغچه

 

فعالیت صفحه ی 87

نوع خاک میزان آبی که از خاک خارج می شود.
در 15 دقیقه در 20 دقیقه در 30 دقیقه
خاک رس 2 3 4
خاک باغچه 5 6 7
ماسه 6 8 9
  • سپس نتیجه را روی یک نمودار ستونی نمایش دهید.

تصویر نمودار ستونی شامل سه ستون

30 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

رنگ صورتی: ماسه

رنگ آبی: خاک باغچه

رنگ قهوه‌ای: خاک رس

 

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …