آخرین خبرها

جواب علوم تجربی پنجم صفحه 85 خاک با ارزش

فعالیت صفحه 85

گلدانی را بردارید و کمی خاک در آن بریزید. روی آن مقداری برگ یا باقی مانده ی سبزیجات (بهتر است ریز شود) بریزید و آن را با خاک بپوشانید. خاک را مرطوب نگه دارید. پس از 2 تا 3 هفته خاکِ روی برگ ها را کنار بزنید. برگ ها چه تغییری کرده اند؟

برگ ها خشک و پوسیده شده اند. همچنین تغییر رنگ داده اند.

  • از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

برگ زیر خاک مرطوب رنگشان تغییر می کند و پوسیده و خشک می شوند.

حتما ببینید

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را …